Archív

Archív pro ‘Nezařazené’ Kategorie

Tomcat - Sdílený back-end

Téměř všechny příklady a tutoriály, jak konfigurovat Tomcat popisují jen ty nejjednodušší případy a aplikace. My jsme potřebovali Tomcat nakonfigurovat tak, aby několik web aplikací mohlo sdílet jediný modul obsahující servisní a DAO vrstvy. V tomto článku vám ukážu, jak na to.

Struktura naší aplikace

Deployment diagram

Deployment diagram

Front-end je tvořen několika webovými aplikacemi. V našem případě jsme měli pro každý výstupní formát speciální web aplikaci (WML, HTML). Tyto aplikace sdílí společný back-end, který obsahuje Spring application context a v něm nakonfigurovanou servisní a DAO vrstvu. Service locator pouze zabaluje Spring application context a webové aplikace si jej mohou najít v JNDI.

Proč je výhodou mít jediný společný back-end? V našem případě back-end obsahuje většinu business logiky, která je všem web aplikacím společná. Jedná se například o persistenci, cache, scheduler, logování statistik, atd. Další výhodou je, že můžete modifikovat web aplikaci bez nutnosti restartování back-endu, což se při vývoji hodí, protože back-end může startovat dost dlouho (v jednom z našich projektů back-end startoval půl minuty).

Testovací aplikace

Připravil jsem archív obsahující testovací aplikaci, skládající se z front-endu, back-endu a konfigurace tomcatu. Stáhněte si tomcat-example.zip a rozbalte někam na disk. Abyste mohli tuto aplikaci zkompilovat a spustit, musíte mít následující:

Po rozbalení archívu tomcat-example.zip byste měli mít na disku tuto strukturu:

───tomcat-example
  │  build.xml
  │
  ├───core
  │  │  .classpath
  │  │  .project
  │  │
  │  └───src
  │    └───itplace
  │      └───example
  │        └───core
  │            HelloService.java
  │            HelloServiceImpl.java
  │            ServiceLocator.java
  │            ServiceLocatorFactory.java
  │            ServiceLocatorImpl.java
  │
  ├───tomcat
  │  │  run.cmd
  │  │
  │  └───conf
  │      catalina.policy
  │      catalina.properties
  │      context.xml
  │      logging.properties
  │      server.xml
  │      tomcat-users.xml
  │      web.xml
  │
  └───webapp1
    │  .classpath
    │  .project
    │
    ├───src
    │  └───itplace
    │    └───example
    │      └───webapp1
    │          HelloServlet.java
    │
    └───webapp
      └───WEB-INF
        │  web.xml
        │
        └───classes
 • tomcat-example/core obsahuje třídy back-endu
 • tomcat-example/webapp1 je projekt obsahující web aplikaci.
 • tomcat-exmple/tomcat obsahuje konfiguraci Tomcatu a dávku run.cmd, která nastartuje nakonfigurovaný tomcat.

Spuštěním příkazu ant v adresáři tomcat-example dojde ke zkompilování obou projektů core a webapp1. Výsledek kompilace se uloží do tomcat-example/core/bin resp. tomcat-example/webap­p1/webapp/WEB-INF/classes.

Projekty core a webapp1 si můžete naimportovat do Eclipse, budete ale potřebovat říct Eclipse, kde má hledat knihovny serveru Tomcat.

Konfigurace Tomcatu

Nejprve prozkoumáme adresář tomcat-example/tomcat. Tento adresář neobsahuje instalaci Tomcatu ale pouze jeho konfiguraci. Pro spuštění naší aplikace je potřeba:

Nakonfigurovat classpath společnou všem aplikacím (common loader)

Podívejte se do souboru tomcat-example/tomcat/con­f/catalina.pro­perties. Na konci řádku 47 najdete toto:

common.loader= ...... ${catalina.base}/../core/bin

Proměnná ${catalina.base} je nastavená do adresáře tomcat-example/tomcat. Tomcat tedy do classpath společné všem web aplikacím i serveru samotného přidá třídy našeho back-endu.

Nakonfigurovat ServiceLocator

Třídu ServiceLocatorImpl mužete najít v projektu tomcat-example/core:

package itplace.example.core;

public class ServiceLocatorImpl implements ServiceLocator {
  public HelloService getHelloService() {
    return new HelloServiceImpl();
  }
}

Vidíte, že tato implementace pouze vytváří novou instanci service HelloServiceImpl. Na tomto místě v reálném projektu může být použit například Spring a jeho BeanFactory.

Jak tedy přinutit Tomcat, aby při startu vytvořil jedinou instanci třídy ServiceLocatorImpl? Podívejte se do souboru tomcat-example/tomcat/con­f/server.xml. Na řádku 40 najdete tento kousek xml:

<Resource name="serviceLocator" auth="Container"
   type="itplace.example.core.ServiceLocator"
   description=""
   factory="itplace.example.core.ServiceLocatorFactory"
/>

Pomocí tagu Resource deklarujeme JNDI resource typu itplace.example.core.ServiceLocator a jména serviceLocator. Tomcat pro jeho vytvoření použije továrnu itplace.example.core.ServiceLocatorFactory, která vypadá takto:

package itplace.example.core;

import java.util.Hashtable;

import javax.naming.Context;
import javax.naming.Name;
import javax.naming.spi.ObjectFactory;

public class ServiceLocatorFactory implements ObjectFactory {

  @Override
  public Object getObjectInstance(Object obj, Name name, Context nameCtx,
      Hashtable<?, ?> environment) throws Exception {
    System.out.println("creating new service locator");
    return new ServiceLocatorImpl();
  }
}

Vidíte, že tovární metoda getObjectInstance jednoduše vytváří novou instanci třídy ServiceLocatorImpl.

Zpřístupnit ServiceLocator webovým aplikacím

Tomcat již tedy inicializuje náš service locator při startu. Nyní je potřeba říct, jak k němu webové aplikace mohou přistupovat. Tuto konfiguraci najdete v souboru tomcat-example/tomcat/con­f/context.xml na řádku 36:

<ResourceLink name="serviceLocator" global="serviceLocator"
  type="itplace.example.core.ServiceLocator" />

Tento kousek xml, již jen propojuje globální kontext serveru s kontextem webových aplikací. Nyní mohou web aplikace získat referenci na náš ServiceLocator standardním vyhledáním v JNDI. Podívejte se, jak toto vyhledání funguje v servletu HelloServlet, který najdete v projektu tomcat-example/webapp1:

....
Context initialContext;
try {
  initialContext = new InitialContext();
  ServiceLocator serviceLocator =
    (ServiceLocator) initialContext.lookup("java:comp/env/serviceLocator");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  String message =
    serviceLocator.getHelloService().getHelloMessage("ITPlace");
  out.println("HelloServlet: " + message);
} catch (NamingException e) {
  throw new ServletException(e);
}
....

Referenci na náš service locator získáme vyhledáním java:comp/env/serviceLocator v JNDI. Tuto část je pak dobré přesunout do některé statické metody, aby jste nemuseli tento kód opakovat v každém servletu.

Spuštění naší aplikace

To je celá věda, nyní můžete aplikaci spustit:

 • nejprve vše zkompilujte – v adresáři tomcat-example spusťte příkaz ant.
 • v adresáři tomcat-example/tomcat spusťte dávku run.cmd.
 • otevřete svůj internetový prohlížeč a jděte na: http://localhost/…HelloServlet

Pokud vše proběhlo správně, měli byste vidět hlášku: HelloServlet: HelloServiceImpl says: hello ITPlace !!!.

Závěr

Ikdyž je Tomcat pouze servlet container, dají se s ním dělat psí kusy. Je ale na pováženou jestli není lepší pro běh aplikací podobných naší testovací použít některý z aplikačních serverů. Pokud vaše aplikace nepotřebuje vlastnosti a funkcionality aplikačního serveru a vystačí si se Springem (jako to bylo v našem případě), myslím, že je Tomcat díky své jednoduchosti dobrá volba.

Odkazy

Jan Šmuk Nezařazené