Archív

Příspěvek oštítkován ‘Java’

Tomcat - Sdílený back-end

Téměř všechny příklady a tutoriály, jak konfigurovat Tomcat popisují jen ty nejjednodušší případy a aplikace. My jsme potřebovali Tomcat nakonfigurovat tak, aby několik web aplikací mohlo sdílet jediný modul obsahující servisní a DAO vrstvy. V tomto článku vám ukážu, jak na to.

Struktura naší aplikace

Deployment diagram

Deployment diagram

Front-end je tvořen několika webovými aplikacemi. V našem případě jsme měli pro každý výstupní formát speciální web aplikaci (WML, HTML). Tyto aplikace sdílí společný back-end, který obsahuje Spring application context a v něm nakonfigurovanou servisní a DAO vrstvu. Service locator pouze zabaluje Spring application context a webové aplikace si jej mohou najít v JNDI.

Proč je výhodou mít jediný společný back-end? V našem případě back-end obsahuje většinu business logiky, která je všem web aplikacím společná. Jedná se například o persistenci, cache, scheduler, logování statistik, atd. Další výhodou je, že můžete modifikovat web aplikaci bez nutnosti restartování back-endu, což se při vývoji hodí, protože back-end může startovat dost dlouho (v jednom z našich projektů back-end startoval půl minuty).

Testovací aplikace

Připravil jsem archív obsahující testovací aplikaci, skládající se z front-endu, back-endu a konfigurace tomcatu. Stáhněte si tomcat-example.zip a rozbalte někam na disk. Abyste mohli tuto aplikaci zkompilovat a spustit, musíte mít následující:

Po rozbalení archívu tomcat-example.zip byste měli mít na disku tuto strukturu:

───tomcat-example
  │  build.xml
  │
  ├───core
  │  │  .classpath
  │  │  .project
  │  │
  │  └───src
  │    └───itplace
  │      └───example
  │        └───core
  │            HelloService.java
  │            HelloServiceImpl.java
  │            ServiceLocator.java
  │            ServiceLocatorFactory.java
  │            ServiceLocatorImpl.java
  │
  ├───tomcat
  │  │  run.cmd
  │  │
  │  └───conf
  │      catalina.policy
  │      catalina.properties
  │      context.xml
  │      logging.properties
  │      server.xml
  │      tomcat-users.xml
  │      web.xml
  │
  └───webapp1
    │  .classpath
    │  .project
    │
    ├───src
    │  └───itplace
    │    └───example
    │      └───webapp1
    │          HelloServlet.java
    │
    └───webapp
      └───WEB-INF
        │  web.xml
        │
        └───classes
 • tomcat-example/core obsahuje třídy back-endu
 • tomcat-example/webapp1 je projekt obsahující web aplikaci.
 • tomcat-exmple/tomcat obsahuje konfiguraci Tomcatu a dávku run.cmd, která nastartuje nakonfigurovaný tomcat.

Spuštěním příkazu ant v adresáři tomcat-example dojde ke zkompilování obou projektů core a webapp1. Výsledek kompilace se uloží do tomcat-example/core/bin resp. tomcat-example/webap­p1/webapp/WEB-INF/classes.

Projekty core a webapp1 si můžete naimportovat do Eclipse, budete ale potřebovat říct Eclipse, kde má hledat knihovny serveru Tomcat.

Konfigurace Tomcatu

Nejprve prozkoumáme adresář tomcat-example/tomcat. Tento adresář neobsahuje instalaci Tomcatu ale pouze jeho konfiguraci. Pro spuštění naší aplikace je potřeba:

Nakonfigurovat classpath společnou všem aplikacím (common loader)

Podívejte se do souboru tomcat-example/tomcat/con­f/catalina.pro­perties. Na konci řádku 47 najdete toto:

common.loader= ...... ${catalina.base}/../core/bin

Proměnná ${catalina.base} je nastavená do adresáře tomcat-example/tomcat. Tomcat tedy do classpath společné všem web aplikacím i serveru samotného přidá třídy našeho back-endu.

Nakonfigurovat ServiceLocator

Třídu ServiceLocatorImpl mužete najít v projektu tomcat-example/core:

package itplace.example.core;

public class ServiceLocatorImpl implements ServiceLocator {
  public HelloService getHelloService() {
    return new HelloServiceImpl();
  }
}

Vidíte, že tato implementace pouze vytváří novou instanci service HelloServiceImpl. Na tomto místě v reálném projektu může být použit například Spring a jeho BeanFactory.

Jak tedy přinutit Tomcat, aby při startu vytvořil jedinou instanci třídy ServiceLocatorImpl? Podívejte se do souboru tomcat-example/tomcat/con­f/server.xml. Na řádku 40 najdete tento kousek xml:

<Resource name="serviceLocator" auth="Container"
   type="itplace.example.core.ServiceLocator"
   description=""
   factory="itplace.example.core.ServiceLocatorFactory"
/>

Pomocí tagu Resource deklarujeme JNDI resource typu itplace.example.core.ServiceLocator a jména serviceLocator. Tomcat pro jeho vytvoření použije továrnu itplace.example.core.ServiceLocatorFactory, která vypadá takto:

package itplace.example.core;

import java.util.Hashtable;

import javax.naming.Context;
import javax.naming.Name;
import javax.naming.spi.ObjectFactory;

public class ServiceLocatorFactory implements ObjectFactory {

  @Override
  public Object getObjectInstance(Object obj, Name name, Context nameCtx,
      Hashtable<?, ?> environment) throws Exception {
    System.out.println("creating new service locator");
    return new ServiceLocatorImpl();
  }
}

Vidíte, že tovární metoda getObjectInstance jednoduše vytváří novou instanci třídy ServiceLocatorImpl.

Zpřístupnit ServiceLocator webovým aplikacím

Tomcat již tedy inicializuje náš service locator při startu. Nyní je potřeba říct, jak k němu webové aplikace mohou přistupovat. Tuto konfiguraci najdete v souboru tomcat-example/tomcat/con­f/context.xml na řádku 36:

<ResourceLink name="serviceLocator" global="serviceLocator"
  type="itplace.example.core.ServiceLocator" />

Tento kousek xml, již jen propojuje globální kontext serveru s kontextem webových aplikací. Nyní mohou web aplikace získat referenci na náš ServiceLocator standardním vyhledáním v JNDI. Podívejte se, jak toto vyhledání funguje v servletu HelloServlet, který najdete v projektu tomcat-example/webapp1:

....
Context initialContext;
try {
  initialContext = new InitialContext();
  ServiceLocator serviceLocator =
    (ServiceLocator) initialContext.lookup("java:comp/env/serviceLocator");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  String message =
    serviceLocator.getHelloService().getHelloMessage("ITPlace");
  out.println("HelloServlet: " + message);
} catch (NamingException e) {
  throw new ServletException(e);
}
....

Referenci na náš service locator získáme vyhledáním java:comp/env/serviceLocator v JNDI. Tuto část je pak dobré přesunout do některé statické metody, aby jste nemuseli tento kód opakovat v každém servletu.

Spuštění naší aplikace

To je celá věda, nyní můžete aplikaci spustit:

 • nejprve vše zkompilujte – v adresáři tomcat-example spusťte příkaz ant.
 • v adresáři tomcat-example/tomcat spusťte dávku run.cmd.
 • otevřete svůj internetový prohlížeč a jděte na: http://localhost/…HelloServlet

Pokud vše proběhlo správně, měli byste vidět hlášku: HelloServlet: HelloServiceImpl says: hello ITPlace !!!.

Závěr

Ikdyž je Tomcat pouze servlet container, dají se s ním dělat psí kusy. Je ale na pováženou jestli není lepší pro běh aplikací podobných naší testovací použít některý z aplikačních serverů. Pokud vaše aplikace nepotřebuje vlastnosti a funkcionality aplikačního serveru a vystačí si se Springem (jako to bylo v našem případě), myslím, že je Tomcat díky své jednoduchosti dobrá volba.

Odkazy

Jan Šmuk Nezařazené

Jak si JBPM rozumí se Springem

09.04.2009

V posledním článku Jak jsme použili JBPM jsem popsal, jak a proč jsme použili JBPM. Dnes se podělím o naše zkušenosti s integrací se Springem.

Spring a JBPM se v jednom z projektů, kde jsme oba použili, stýkají ve dvou místech:

 1. Konfigurace – můžeme například potřebovat, aby JBPM použil pro svůj běh již existující nakonfigurovanou hibernate session factory, kterou používá i zbytek naší aplikace.
 2. Spouštění akcí – chceme, aby akce byly součástí našeho spring kontextu.

Spring Modules

Začali jsme tím, že jsme použili springmodules-jbpm31, který již řeší oba výše zmíněné body. Takto může vypadat kousek definice spring kontextu:

...
<!-- jBPM configuration -->
<bean id="jbpmConfiguration"
  class="org.springmodules.workflow.jbpm31.LocalJbpmConfigurationFactoryBean">
 <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
 <property name="configuration" value="classpath:jbpm.cfg.xml" />
 <property name="createSchema" value="false" />
 <property name="processDefinitionsResources">
  <list>
   <value>classpath:createArticle.xml</value>
   <value>classpath:updateArticle.xml</value>
  </list>
 </property>
</bean>
...

Jak springmodules řeší druhý bod, tedy spouštění akcí? Podlě mě ne příliš šikovně. Představme si akci, která posílá uživateli email. Chceme použít Ioc k nastavení reference na objekt, který bude obstarávat posílání emailů. Springmodules toto řeší použitím bean proxy, které řekneme id našeho action handleru ve spring kontextu. Deklarace takové akce pak vypadá nějak takto:

...
<action name="myAction" config-type="bean"
  class="org.springmodules.workflow.jbpm31.JbpmHandlerProxy">
 <targetBean>sendEmailActionHandler</targetBean>
 <factoryKey>jbpmConfiguration</factoryKey>
</action>
...

Všimněte si atributu config-type. Pokud je jeho hodnota bean, pak JBPM při vykonávání akce vytváří novou instanci třídy specifikované v atributu class. Poté nastavuje této instanci její vlastnosti na základě jmen a obsahů vnořených tagů. Tedy ve výše uvedeném případě je vytvořena nová instance třídy org.springmodules.workflow.jbpm31.JbpmHandlerProxy a jsou na ni zavolány metody setTargetBean("sendEmailActionHandler") a setFactoryKey("jbpmConfiguration"), což jsou vlastnosti nutné k fungování této proxy.

Malý trik

Zdá se vám tento způsob složitý? Mi se zdál složitý až zbytečně moc. Jednak takto sestavené akce hyzdí definici procesu. Dále jste si jistě všimli, že zde chybí definice těla posílaného emailu a adresa příjemce. Nenašel jsem lepší způsob, jak mít tyto dvě hodnoty přímo v definici procesu, než je ukládat jako procesní proměnné. Proto jsem hledal způsob, jak být schopen definovat akci ve stylu:

...
<action name="myAction" config-type="bean"
  class="itplace.jbpm.SendEmailActionHandler">
 <emailAddress>recipient@server.com</emailAddress>
 <emailBody>hello</factoryKey>
</action>
...

Samotná akce pak bude vypadat takto:

package itplace.jbpm;

import org.jbpm.graph.def.ActionHandler;
import org.jbpm.graph.exe.ExecutionContext;

public class SendEmailActionHandler implements ActionHandler {
 private EmailSender emailSender;
 private String emailAddress;
 private String emailBody;

 public void execute(ExecutionContext executionContext) throws Exception {
  emailSender.send(emailAddress, emailBody);
 }

 public void setEmailSender(EmailSender emailSender) {
  this.emailSender = emailSender;
 }

 public void setEmailAddress(String emailAddress) {
  this.emailAddress = emailAddress;
 }

 public void setEmailBody(String emailBody) {
  this.emailBody= emailBody;
 }

}

K identifikací našich akci ve spring kontextu jsme použili konvenci pojmenovávání:

 • pokud je hodnota atributu class například itplace.jbpm.SendEmailActionHandler, pak budeme ve spring kontextu hledat bean s id sendEmailActionHandler – tedy jednoduché jméno třídy s malým písmenkem na začátku. Definice naši akce ve spring kontextu tedy bude:
...
<bean id="sendEmailActionHandler" class="itplace.jbpm.SendEmailActionHandler"
  singleton="true">
 <property name="emailSender" ref="emailSender"/>
</bean>
...

Nyní potřebujeme JBPM donutit, aby nevytvářelo novou instanci třídy akce, ale aby se použil bean definovaný ve spring kontextu s identifikací odpovídající konvenci. Poté už JBPM může standardně nastavit vlastnosti emailAddress a emailBody.

JBPM si ve třídě Delegation drží statickou mapu objektů typu Instantiator. Instantiator je zodpovědný za vytváření instancí akcí. Klíčem v této mapě je String a JBPM v této mapě hledá Instantiator podle obsahu atributu config-type. Standardně je pod klíčem bean v mapě uložený BeanInstantiator. Mým cílem bylo tento rozšířit.

Nejprve jsem si vytvořil třídu, která mi umožní obecně manipulovat s mapou instantiatorů:

package itplace.jbpm;

import java.util.Map;
import org.jbpm.instantiation.Delegation;
import org.jbpm.instantiation.Instantiator;

public class AdditionalInstantiatorsDeclaration extends Delegation {
 public void setInstantiators(Map<String, Instantiator> instantiators) {
  instantiatorCache.putAll(instantiators);
 }
}

instantiatorCache je ona zmíněná statická mapa, do které nyní můžeme přidat libovolný instantiator pod libovolným jménem. Náš nový instantiator vypadá nějak takto:

package itplace.jbpm;

import org.jbpm.instantiation.BeanInstantiator;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactory;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactoryAware;

public class SpringInstantiator extends BeanInstantiator
   implements BeanFactoryAware {
  private BeanFactory beanFactory;

  protected Object newInstance(Class clazz) {
    String beanName = clazz.getSimpleName();
    beanName = beanName.substring(0, 1).toLowerCase()
     + beanName.substring(1);
    if (beanFactory.containsBean(beanName)) {
      return beanFactory.getBean(beanName);
    }

    return super.newInstance(clazz);
  }

  public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) {
    this.beanFactory = beanFactory;
  }
}

SpringInstantiator implementuje rozhraní BeanFactoryAware, takže se spring postará o vložení bean factory. A pak jsme rozšířili standardní BeanInstantiator a změnili chování metody newInstance, která nyní nejprve hledá v bean factory bean podle konvence a pokud jej nenajde pouze vytvoří novou instanci.

Do spring kontextu je tedy zapotřebí přidat následující:

...
<bean id="additionalInstantiatorsDeclaration"
  class="itplace.jbpm.AdditionalInstantiatorsDeclaration">
 <property name="instantiators">
  <map>
   <entry>
    <key><value>bean</value></key>
    <bean class="itplace.jbpm.SpringInstantiator" />
   </entry>
  </map>
 </property>
</bean>
...

Je ještě vhodné říct springu, že JBPM je závislý na beanu additionalInstantiatorsDeclaration, stačí přidat depends-on atribut do JBPM konfigurace:

...
<!-- jBPM configuration -->
<bean id="jbpmConfiguration" depends-on="additionalInstantiatorsDeclaration"
  class="org.springmodules.workflow.jbpm31.LocalJbpmConfigurationFactoryBean">
...

Závěr

Viděli jste, jak jednoduše lze JBPM integrovat se Springem. Také jste si možná udělali obrázek o zdařilosti a praktičnosti spring jbpm modulu. Způsob, který jsem vám předvedl, naprosto vyhovuje našim požadavkům a funguje opravdu velmi dobře.

Zdroje:

Jan Šmuk Java , ,

Jak jsme použili JBPM

29.03.2009

V tomto článku bych se chtěl podělit o praktické zkušenosti s JBPM. Článek neobsahuje všechny informace ani výčet všech vlastností JBPM, mým cílem je vám ukázat, jak jsme JBPM použili v jednom z našich projektů.

Zadání

Představte si následující požadavek na váš nový blogovací systém:

Uživatel přidává nový článek. Na základě konfigurace se provede jedna z těchto variant:

 • Bez moderace: Článek je ihned vytvořen a zveřejněn.
 • Moderace apriori: Článek je vytvořen, poslán k ověření moderátorem, pokud jej moderátor akceptuje, je zveřejněn.
 • Moderace aposteriori: Článek je vytvořen a zveřejněn, poslán k ověření moderátorem, pokud jej moderátor odmítne, je označen jako neveřejný.

Analýza

Jaké operace nad článkem tedy náš systém musí podporovat?

 • Vytvořit neveřejný článek;
 • zveřejnit článek;
 • zneveřejnit článek;
 • smazat článek;
 • poslat článek ke schválení moderací.

Z těchto operací nyní můžeme sestavit kteroukoli z variant. Nejjednodušší je v našem případě varianta bez moderace, my se však zaměříme na variantu moderace apriori. Konfigurace našeho systému musí definovat, která z variant se provede, tedy které operace, v jakém pořadí a za jakých podmínek se provedou – jinými slovy konfigurace musí definovat proces vytvoření článku. Samotná moderace může nějakou chvíli trvat, bude tedy třeba provádění procesu po odeslání článku k moderaci přerušit a pokračovat až moderátor o článku rozhodne. Variantu moderace apriori můžeme znázornit jako stavový diagram:

Moderace apriori

Schéma moderace apriori

Návrh

Jak funguje moderace? Poslání článku k moderaci si můžeme představit jako přidání článku do fronty. Moderátor tento článek z fronty vybere a rozhodne. Je tedy zřejmé že náš proces musíme rozdělit do dvou asynchronních částí, provádění bude probíhat ve dvou vláknech:

Vlákno 1:

 1. vytvoř neveřejný článek
 2. pošli článek k moderaci
 3. konec vlákna

Vlákno 2:

 1. vyber článek z fronty
 2. moderátor rozhodne, jestli akceptovat či odmítnout
 3. pokud moderátor akceptuje, zveřejni článek
 4. konec vlákna

Jak budeme operace spouštět? Jak si zapamatovat, kde jsme v provádění procesu skončili? Jak pak pokračovat v provádění existujícího procesu? Jedna z možných odpovědí na tyto otázky je použít JBPM. Co JBPM nabízí?

 • JBPM je nástroj pro spouštění business procesů.
 • Pomocí jazyka JPDL (Jboss Process Definition Language) lze snadno a přehledně definovat graf procesu.
 • Definice procesů lze verzovat. To v praxi znamená, že pokud změníme definici procesu, právě probíhající instance tohoto procesu to neovlivní.
 • Jsou podporovány i takzvané wait-states, uzly ve kterých se provádění procesu zastaví.
 • JBPM obsahuje podporu pro persistenci procesů. Stav právě probíhajících procesů je uložen v databázi.
 • Instance procesu může používat procesní proměnné které jsou také ukládány spolu se stavem v databázi.
 • Na přechody i na uzly lze navázat akce.
 • Snadná integrace se Springem.
 • Nástroj pro grafický návrh procesů.

Nechci tady popisovat všechny vlastnosti JBPM ani JPDL, na stránkách Jboss můžete najít výbornou dokumentaci. Dejme se tedy rovnou do implementace.

Implementace

Ukažme si, jak bude vypadat definice procesu moderace apriori v jazyce JPDL, jednotlivé části si pak vysvětlíme:

<process-definition
  name="createArticle" xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.2">

 <start-state name="start state">
  <transition to="create invisible article"/>
 </start-state>

 <node name="create invisible article">
  <event type="node-enter">
   <action config-type="bean"
     class="blog.handler.CreateInvisibleArticle">
   </action>
  </event>
  <transition to="send to moderation"/>
 </node>

 <node name="send to moderation">
  <event type="node-enter">
   <action config-type="bean"
     class="blog.handler.SendToModeration">
   </action>
  </event>
  <transition to="wait for moderation"/>
 </node>

 <state name="wait for moderation">
  <transition to="process decision"/>
 </state>

 <decision name="process decision">
  <transition to="make visible">
   <condition>#{decision.accept == true}</condition>
  </transition>
  <transition to="end">
   <condition>#{decision.accept == false}</condition>
  </transition>
 </decision>

 <node name="make visible">
  <event type="node-enter">
   <action config-type="bean"
     class="blog.handler.MakeVisible">
   </action>
  </event>
  <transition to="end"/>
 </node>

 <end-state name="end" />

</process-definition>

Takže JPDL není nic jiného než XML které popisuje graf business procesu. Vidíme, že se tento graf skládá z uzlů, přechodů a akcí. Speciálním typem uzlu je stav. V našem procesu máme hned tři stavy: „start state“, „wait for moderation“ a „end“. Provádění procesu, se v těchto uzlech zastaví. Jak bude vypadat kód, který vytvoří novou instanci procesu a spustí ji?

public void createArticle(Article article) {
 JbpmContext context = jbpmConfiguration.createJbpmContext();
 try {
  ProcessInstance instance = context.newProcessInstance("createArticle");
  instance.getContextInstance().setTransientVariable("article", article);
  instance.signal();
  System.out.prntln("stopped in state: "+instance.getRootToken().getNode()
    .getName());
 } finally {
  context.close();
 }
}

Zde již počítáme s tím že máme připravenou konfiguraci JBPM v proměnné jbpmConfiguration. Nová instance procesu, kterou zde vytváříme se nachází ve stavu „start state“. Akce, které se budou v průběhu provádění instance procesu spouštět, budou potřebovat vědět jaký článek vytváříme. Proto nastavíme proměnnou „article“. Tato proměnná může být transientní, protože nepotřebujeme aby její hodnotu JBPM ukládalo v databázi.

Zavoláním instance.signal() se spustí samotné provádění. Provádění probíhá synchronně, tedy ve stejném vlákně a když se dostane do prvního stavu, v našem případě „wait for moderation“, pak probíhání skončí a tím i provádění metody signal(). Naše metoda vypíše na standartní výstup řádek:

stopped in state: wait for moderation

Teď se podíváme, jak funguje spouštění akcí. Akci lze pověsit na událost. V našem případě na událost typu „node-enter“. Akce musí implementovat rozhraní org.jbpm.graph.def.ActionHandler. JBPM vytvoří novou instanci třídy uvedené v atributu class tagu action a zavolá metodu execute. Implementace třídy blog.handler.CreateInvisibleArticle může vypadat třeba takto:

package blog.handler;

import blog.Article;
import org.jbpm.graph.def.ActionHandler;

public class CreateInvisibleArticle implements ActionHandler {
  public void execute(ExecutionContext executionContext) throws Exception {
    Article article = executionContext.getContextInstance()
      .getTransientVariable("article");
    article.setVisible(false);
    getArticleDao().saveArticle(article);
  }
  ...
}

Tato implementace počítá s tím, že instance procesu obsahuje transientní proměnnou „article“ a jednoduše volá DAO vrstvu, aby článek uložila. Jak bude naimplementovaná metoda getArticleDao() není tématem tohoto článku. K tomuto problému se vrátím v jíném článku, ve kterém se budu věnovat integraci JBPM se Springem.

Podobně bude vypadat implementace blog.handler.MakeVisible:

package blog.handler;

import blog.Article;
import org.jbpm.graph.def.ActionHandler;

public class MakeVisible implements ActionHandler {
  public void execute(ExecutionContext executionContext) throws Exception {
    Article article = executionContext.getContextInstance()
      .getTransientVariable("article");
    article.setVisible(true);
    getArticleDao().updateArticle(article);
  }
  ...
}

Zbývá nám poslední akce blog.handler.SendToModeration:

package blog.handler;

import blog.Article;
import org.jbpm.graph.def.ActionHandler;

public class SendToModeration implements ActionHandler {
  public void execute(ExecutionContext executionContext) throws Exception {
    Article article = executionContext.getContextInstance()
      .getTransientVariable("article");
    long processInstanceId = executionContext.getProcessInstance().getId();
    getModerationQueue().add(article, processInstanceId);
  }
  ...
}

Zajímavá je zde lokální proměnná processInstanceId, k tomu abychom po moderátorově rozhodnutí mohli v provádění procesu pokračovat, musíme vědět ke které instanci procesu se moderovaný článek vztahuje. Proto do moderační fronty posíláme i id instance procesu. Toto id pak využijeme pro získání existující instance procesu. Následující metoda je zavolána když moderátor akceptuje článek:

...
public void acceptArticle(Article article, long processInstanceId) {
 JbpmContext context = jbpmConfiguration.createJbpmContext();
 try {
  ProcessInstance instance = context.getProcessInstance(processInstanceId);
  System.out.println("currently in state: "+instance.getRootToken().getNode()
    .getName());
  instance.getContextInstance().setTransientVariable("article", article);
  Decision decision = new Decision();
  decision.setAccept(true);
  instance.getContextInstance().setTransientVariable("decision", decision);
  instance.signal();
  System.out.println("stopped in state: "+instance.getRootToken().getNode()
    .getName());
 } finally {
  context.close();
 }
}
...

Nejprve si vyžádáme instanci procesu podle processInstanceId, stejně jako v metodě, createArticle musíme nastavit transientní proměnnou „article“, aby další akce měly přístup k článku. Dále nastavíme transientní proměnnou „decision“, která obsahuje informaci o tom, jak moderátor rozhodl. Poté se zavolá metoda signal(), čímž dojde k pokračování instance procesu. Metoda acceptArticle vypíše na standardní výstup:

currently in state: wait for moderation
stopped in state: end

Proměnná decision se používá při rozhodování, který přechod použít z uzlu „process decision“:

<decision name="process decision">
 <transition to="make visible">
  <condition>#{decision.accept == true}</condition>
 </transition>
 <transition to="end">
  <condition>#{decision.accept == false}</condition>
 </transition>
</decision>

JBPM v uzlu typu „decision“ vybere první přechod, jehož podmínka je splněna. Pokud není žádná podmínka splněná, vybere se první definovaný přechod.

Závěr

Viděli jste, jak jsme postupovali a jak a proč jsme se rozhodli pro JBPM. Zatím to vypadá, že jsme zvolili správně. S dostatečně velikou množinou akcí, lze pohou změnou definic procesů měnit chování našeho systému.

Zdroje

Jan Šmuk Java ,